Pobierz formularz zwrotu pdf

Regulamin promocji konsumenckiej
„100% satysfakcji lub zwrot pieniędzy – Listki do prania Dizolve”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „100% satysfakcji lub zwrot pieniędzy – Listki do prania Dizolve”, zwanej dalej "promocją".
1.2. Organizatorem akcji jest firma Aureus International Trade Sp. z o.o. Z siedzibą w Wilkowicach 43-365, ul. Wyzwolenia 183.
1.3. Promocja trwa od dnia 1.08.2015 do dnia 1.08.2016 z możliwością przedłużenia bądź skrócenia czasu trwania promocji przez Organizatora.
1.4. Produkty promocyjne to:

  • Dizolve listki do prania 12 sztuk Zapach Świeżości Hipoalergiczne
  • Dizolve listki do prania 12 sztuk Bezzapachowe Hipoalergiczne
  • Dizolve listki do prania 32 sztuki Zapach Świeżości Hipoalergiczne
  • Dizolve listki do prania 32 sztuki Bezzapachowe Hipoalergiczne

1.5. Produktem promocyjnym nie są listki do prania opakowanie 2 sztuki w wersji zapachowej i bezzapachowej, dostępne w regularnej sprzedaży.
1.6. Zwrot środków pieniężnych w akcji „100% satysfakcji lub zwrot pieniędzy – Listki do prania Dizolve” Organizator przelewa na wskazane we Wniosku konto bankowe, którego wzór został dołączony w załączniku 1, oraz spełnienia pozostałych warunków, określonych w punkcie 3.
1.7. Wniosek – to zawarty pod adresem www.dizolvepolska.pl/zwrot.pdf dokument, który należy wydrukować, wypełnić i wysłać na adres Organizatora wraz z pozostałymi dokumentami, określonymi w punkcie 3.
1.8. Sklepy sprzedające produkt Dizolve nie są organizatorami Akcji oraz nie przyjmują zwrotów – te należy nadsyłać wyłącznie drogą listową pod wskazany adres siedziby Organizatora. 1.9. Konsument ma 30 dni od dnia zakupu listków do prania Dizolve na wzięcie udziału w akcji „100% satysfakcji lub zwrot pieniędzy – Listki do prania Dizolve”. Dokumentem, potwierdzającym dzień zakupu jest paragon.

2. Warunki uczestnictwa

2.1 Uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy organizatora oraz pracownicy firm powiązanych z organizatorem.
2.2 Z promocji wyłączone są podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nabywające produkt w ramach prowadzonej działalności.
2.3 Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby pełnoletnie.

3. Szczegółowe warunki promocji

3.1. Aby skorzystać z prawa zwrotu uczestnik jest zobowiązany:

  1. nabyć w czasie trwania Akcji co najmniej jeden produkt w sklepie stacjonarnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bądź w sklepie internetowym
  2. dokonać zapłaty za produkt i zachować oryginalny dowód zakupu, poprawnie, czytelnie i w całości wypełnić formularz reklamacyjny dostępny pod adresem www.dizolvepolska.pl/wniosek
  3. wysłać zakupiony towar/towary w oryginalnym opakowaniu paczką priorytetową na adres Aureus International Trade Sp. z o.o. Z siedzibą w Wilkowicach 43-365, ul. Wyzwolenia 183 z dopiskiem GWARANCJA ZWROTU TOWARU

3.2. Wysłany formularz zwrotu musi być kompletny. Musi zawierać:

  1. imię i nazwisko
  2. własnoręczny podpis
  3. opis przyczyn braku satysfakcji z produktu składający się z minimum 10 zdań. Postać przyczyny zwrotu produktu nie ma wpływu na prawo nabywcy do uzyskania zwrotu kwoty za produkt.

3.3. Paczka musi zawierać dołączony oryginał paragonu sklepowego lub faktury VAT, zawierających datę zakupu, cenę, nazwę sklepu oraz nazwę produktu, stanowiące dowód nabycia produktu objętego niniejszą akcją.
3.4. Przez cały czas trwania Akcji może zostać uwzględniony tylko jeden Wniosek pochodzący z jednego gospodarstwa domowego. W przypadku przesłania więcej niż jednego Wniosku z danego gospodarstwa domowego rozpatrywany będzie tylko pierwszy otrzymany wniosek. Przez jedno gospodarstwo domowe rozumie się zgłoszenia, zawierające to samo miejsce zamieszkania, w szczególności podających w treści Wniosku te same dane dotyczące zamieszkania (miejscowość, ulicę, numery budynku i mieszkania).
3.5. Klient może zwrócić tylko jeden produkt zużyty w takiej ilości, która umożliwiła przetestowanie produktu i stwierdzenie niezadowolenia z jego działania.
3.6. Poprzez produkt zużyty w takiej ilości, która umożliwiła przetestowanie produktu i stwierdzenie niezadowolenia z jego działania rozumie się produkt zużyty maksimum w 30% - dla opakowania 12 listków zużyte 4 listki, dla opakowania 32 listki zużyte 10 listków. Jeden arkusz w opakowaniu to dwa listki.
3.7. W przypadku zakupu większej ilości opakowań listków, Klient może zwrócić wszystkie zakupione opakowania tego samego produktu, jednak pozostałe opakowania muszą być pełne i nieotwarte.
3.8. Nie będą rozpatrywane Wnioski niekompletne, nieczytelnie lub z innych przyczyn wadliwe, a w szczególności Wnioski zawierające kopię dowodu nabycia Produktów lub otwarte więcej niż jedno opakowanie.
3.9. Weryfikacji nie będą poddawane wnioski z przesłanymi opakowaniami produktu posiadającymi znamiona widocznych uszkodzeń, wynikających ze złego przechowywania, np. w mokrym miejscu, nieodpowiedniej temperaturze. Wniosek wysłany do Organizatora z niepełną dokumentacją , uszkodzonym towarem (pkt 3.7), nieodpowiednio zabezpieczone zostanie odrzucony. Organizator nie odsyła produktu do Klienta, chyba, że na wyraźną jego prośbę i po pokryciu przez niego kosztów wysyłki towaru z siedziby Organizatora.

4. Termin i szczegóły zwrotu

4.1. Zwrotu można dokonać wyłącznie drogą listową do 30 dni od daty zakupu produktu (potwierdzonego paragonem), wysyłając paczkę na adres Aureus International Trade Sp. z o.o. Z siedzibą w Wilkowicach 43-365, ul. Wyzwolenia 183 z dopiskiem GWARANCJA ZWROTU TOWARU
4.2. ORGANIZATOR zwraca nabywcy pełną kwotę zakupu produktu, znajdującą się na dowodzie zakupu w terminie 30 dni od dnia otrzymania przesyłki, z zastrzeżeniem iż w przypadku, gdy cena zakupu w sposób rażący przewyższa średnią cenę detaliczną na rynku polskim, ORGANIZATOR może skorygować zwracaną kwotę do wysokości średniej ceny detalicznej. Zwrot kwoty zakupu nie obejmuje kosztów towarzyszących zakupowi: koszty przesyłki czy dojazdu do sklepu.
4.3. Zwrot zostanie dokonany na podane we Wniosku numer rachunku bankowego.
4.4. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w przesłaniu pieniędzy za zwrócony produkt z powodu podania niepełnych lub błędnych danych osobowych, adresowych lub bankowych.
4.5. W przypadku, kiedy Klient zwraca towar, na który uzyskał rabat lub kupon promocyjny podczas zakupu, bądź który objęty był dodatkowym rabatem w dowolnym sklepie, w którym nabył Dizolve, jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu/kuponu promocyjnego.
4.6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za nadanie i doręczenie zgłoszenia, w tym za odpowiednie zabezpieczenie produktu promocyjnego wraz z jego oryginalnym opakowaniem przed jego zniszczeniem, zdeformowaniem, itp.
4.7 Przyznanie zwrotu pieniędzy, o którym mowa w pkt. 4.2 regulaminu, nie oznacza przyznania przez organizatora, że produkt promocyjny posiada jakiekolwiek wady fizyczne, jest niezgodny z umową ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z produktem promocyjnym.
4.8 Pula pieniężna, przeznaczona na zwroty przez organizatora to 10 tysięcy złotych. Po wyczerpaniu środków na akcję „100% satysfakcji lub zwrot pieniędzy – Listki do prania Dizolve”, Organizator wystosuje pismo informujące o zakończeniu akcji. Zostanie ono umieszczone na stronie www.dizolvepolska.pl

5. Postanowienia końcowe

5.1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Nabywca biorąc udział w programie i dokonując zwrotu produktu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ORGANIZATORA na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu umożliwienia realizacji celów niniejszego programu określonych regulaminem, w szczególności wypłacenia nabywcy pieniędzy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, ustalenia prawa nabywcy do żądania zwrotu pieniędzy oraz analizy statystycznej polegającej na badaniu opinii nabywców na temat produktów objętych niniejszym programem.
5.2 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, z tym że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez uczestników Akcji. Organizator ogłosi na stronie internetowej dizolvepolska.pl informację o zmianie Regulaminu.
5.3 Uprawnienie do zwrotu towaru w ramach gwarancji satysfakcji nie narusza uprawnień konsumenckich Klientów w odniesieniu do towarów wadliwych, wynikających z przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.

6. Nadzór nad poprawnością akcji

6.1 Organem dokonującym weryfikacji zgłoszeń oraz decydującym o przyznaniu zwrotu pieniędzy będzie komisja. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszą promocją.
6.2 Komisja składa się z 2 członków powołanych przez organizatora.
6.3 Komisja podejmując decyzję o przyznaniu zwrotu pieniędzy, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia zgodnie z pkt. 3 regulaminu.